Skip to main content

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).
Wij verwerken daartoe de volgende gegevens: naam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer(s), IBAN, geboortedatum, geslacht, gegevens zorgverzekering. Uw dossier bevat bovendien intakegegevens, behandelplan, voortgangsverslagen en aantekeningen rondom de behandeling.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts).
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Bovendien heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij doorverwijzing. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zoals het opstellen van een factuur en het verwerken van betalingen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de WGBO vereist wordt, 20 jaar bewaard. U heeft het recht op inzage, wijziging en gehele verwijdering van uw dossier.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult
De website biedt de mogelijkheid om toestemming te geven voor het gebruik van cookies, deze worden ingezet om de functionaliteiten te optimaliseren en het dataverkeer te analyseren.